Thư điện tử

Bảng quảng cáo

Đăng ký tín chỉ

Bảng quảng cáo

eLearning

Bảng quảng cáo
Phòng Đào tạo Sau đại học
Phòng Đào tạo Sau đại học

Chức năng:

Phòng Đào tạo Sau đại học có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lí các hoạt động đào tạo sau đại học của nhà trường theo qui chế đào tạo của Nhà nước, Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ Y tế ban hành.

Nhiệm vụ chiến lược:

Phòng Đào tạo Sau đại học là phòng chức năng với nhiệm vụ trọng tâm giúp nhà trường xây dựng và củng cố các năng lực thiết yếu để thực hiện ưu tiên chiến lược về đảm bảo chất lượng đào tạo (trong đó có đào tạo sau đại học) trong giai đoạn 2005 – 2010, cũng như duy trì và phát triển thế mạnh này trong các giai đoạn tiếp theo.

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Điều phối việc tổ chức cập nhật, hoàn thiện chương trình giảng dạy và học tập cho các loại hình đào tạo truyền thống hiện nay, bao gồm: Cao học Kí sinh trùng – Côn trùng, Sinh học thực nghiệm, Trồng trọt, Thú y, Lâm học, Chuyên khoa cấp I Nội và Ngoại tổng quát (gồm cả hình thức tập trung và các hình thức tại chức, đào tạo tại chỗ, v.v.).

2. Điều phối việc tổ chức xây dựng chương trình, tiến hành các thủ tục hành chính có liên quan (đăng ký mở mã ngành, đề nghị chỉ tiêu, định mức, chiêu sinh,v.v.) cho các loại hình đào tạo sau đại học mới, bao gồm: Tiến sĩ; Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II.

3. Hàng năm, dựa trên nhu cầu thực tế, kế hoạch chiến lược của nhà trường, xây dựng kế hoạch chỉ tiêu các loại hình đào tạo sau đại học trình Bộ duyệt. Cùng với các phòng chức năng khác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để tiến hành tuyển sinh và kiểm soát chất lượng đầu vào cho mỗi loại hình.

4. Xây dựng hệ thống cơ chế quản lý chất lượng đào tạo sau đại học cho trường trên cơ sở những qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo Điều phối và tổ chức thực hiện các hoạt động tăng cường chất lượng để đáp ứng tiêu chí hội nhập các tổ chức quốc tế về liên thông và cấp chứng chỉ chất lượng đào tạo (accreditation).

5. Tiến hành các hoạt động quản lý chất lượng đào tạo cụ thể:

5.1. điều phối việc biên soạn giáo trình đào tạo, biên dịch các tài liệu tham khảo, giáo trình nước ngoài, tổ chức in ấn để cung cấp cho tủ sách sau đại học của Trường, học viên, giảng viên và bạn đọc (phối hợp với các bộ môn chuyên ngành và thư viện).

5.2. Theo dõi, đánh giá kết quả học tập của các học viên,

5.3. Theo dõi đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên,

5.4. Giám sát chất lượng và tiến độ thực hiện các đề tài, công trình nghiên cứu của học viên,

5.5. Hợp tác chặt chẽ với các cơ sở thực địa, liên hệ và phát triển các cơ sở thực địa/thực tập mới để đáp ứng nhu cầu đào tạo hiện nay và trong tương lai,

5.6. Cùng với các phòng chức năng khác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để tiến hành chấm thi tốt nghiệp, bảo vệ luận án.

5.7. Tổng kết, đánh giá chương trình đào tạo của các loại hình, nếu cần thiết sẽ tiến hành các nghiên cứu về đào tạo để hướng tới nâng cao chất lượng.

5.8. Tham mưu cho Ban giám hiệu về những vấn đề quản lý chất lượng đào tạo.

6. Điều phối và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý hành chính liên quan tới công tác đào tạo sau đại học, bao gồm:

6.1. Quản lí và lưu trữ hồ sơ, công văn giấy tờ có liên quan đến công tác đào tạo và quản lí đào tạo sau đại học.

6.2. Soạn thảo các qui chế, qui định cụ thể của Trường về giảng dạy và học tập sau đại học. Hướng dẫn thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đào tạo sau đại học.

6.3. Chuẩn bị tư liệu xét phong chức danh khoa học, chức danh giảng dạy trong nhà trường.

6.4. Quản lý điểm số và kết quả học tập của các học viên,

6.5. Tổng hợp giờ giảng cho cán bộ giảng dạy,

6.6. Xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo.

7. Đề xuất và xây dựng kế hoạch liên kết Đào tạo một số chuyên ngành mà Nhà trường và Địa phương có nhu cầu. Điều phối và tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể liên quan tới công việc này (phối kết hợp với các bộ môn cụ thể) bao gồm: giới thiệu cán bộ tham gia giảng dạy và phân công cán bộ quản lý. Phối hợp với phòng Tài vụ Kế toán xây dựng hợp đồng đào tạo để trình Lãnh đạo.

8. Tham gia tổ chức, điều phối và quản lý các lớp bổ túc sau đại học, các khóa học ngắn hạn theo qui định và chỉ tiêu của Bộ Y tế.

9. Phối hợp với Phòng QLKH – HTQT trong việc lập kế hoạch hợp tác, trao đổi quốc tế về đào tạo sau đại học, hoạch định các chiến lược dài hạn về hợp tác đào tạo quốc tế, bao gồm: trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên; tổ chức quản lý chất lượng đào tạo sinh viên và nghiên cứu viên quốc tế nếu có; tìm kiếm các đối tác quốc tế trong đào tạo.

10. Phối hợp với các phòng ban có liên quan (Phòng Đào tạo Đại học, Phòng QLKH-HTQT) và các bộ môn để tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn đào tạo (đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch tổng thể cho các chương trình, các môn học cụ thể, biên soạn giáo trình, tổ chức khóa học, trao đổi giảng viên, hỗ trợ kỹ thuật, v.v.)


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Để Lãnh đạo trường và các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm tiện liên hệ công tác, nhằm đáp ứng nhiệm vụ của Phòng Đào tạo sau đại học, với tinh thần từng bước mở rộng quy mô đào tạo, tiếp tục triển khai các ngành đào tạo mới đồng thời liên kết với các Trường đào tạo một số ngành theo nhu cầu của khu vực.

Phòng Đào tạo sau đại học phân công nhiệm vụ như sau:

1. Trưởng phòng: TS. Phan Văn Trọng.

- Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác đối nội và đối ngọai.

- Quản lý các ngành đạo tạo do Nhà trường tổ chức.

- Phối hợp với các khoa xây dựng các ngành đào tạo mới.

- Hợp đồng liên kết đào tạo với các Trường.

2. Phó trường phòng: TS. Nguyễn Thanh Tân.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo.
- Thay mặt trưởng phòng giải quyết những công việc được Trưởng phòng ủy quyền và báo cáo lại kết quả giải quyết cho Trưởng phòng.

- Ðược ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng phòng về những văn bản thuộc phạm vi được phân công phụ trách.

3. Chuyên viên: Ths. Lê Thành Công.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo.

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các cơ sở đào tạo khác.

- Quản lý học viên, quản lý điểm, cấp chứng chỉ các môn học.

- Quản lý cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ đào tạo.

- Phối hợp với phòng Đào tạo đại học phân công phòng học cho các lớp.